In

Vid årsstämma i W5 Solutions AB (publ) (”Bolaget”) den 23 april 2024 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, w5solutions.com.

Fastställande av balans-och resultaträkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet mm.  
 
Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen per den 31 december 2023 för Bolaget och koncernen samt att bevilja styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 
 
Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. 
 
Styrelse- och revisorsarvode  
 
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kronor och arvode till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska utgå med 200 000 kronor vardera. 
 
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. 
 
Val av styrelse och revisor 
 
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor. 
 
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Anders Lundström, Jonas Rydin, Anders Silwer, Ulf Hjalmarsson och Erik Heilborn för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Anders Lundström till styrelseordförande. 
 
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Crowe Osborne AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget Crowe Osborne AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Thomas Gustavsson kommer att kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor. 
 
Ändring av valberedningsinstruktion 
 
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att ändra valberedningens instruktion avseende att den tid då styrelsens ordförande ska kontakta de tre största ägarna för att utse en representant vardera till valberedningen ändras från 1 oktober till 1 september. I övrigt är den tidigare beslutade valberedningsinstruktionen fortsatt gällande. 
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. 
 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 

Recent Posts