In

En omfördelning av aktierna i W5 Solutions har gjorts mellan huvudägarna. Skälet är slutlig reglering av tilläggsköpeskilling avseende aktierna i W5 Solutions med dotterbolag samt ägarförändring av det gemensamägda bolaget Swedish Defense Group. Ingen försäljning till utomstående har gjorts.

Förändringarna innebär följande: DT2W Invest AB har förvärvat samtliga aktier i Swedish Defense Group AB från Cajory Defence AB respektive MSE Holding AB. Som likvid för aktierna i Swedish Defense Group AB har DT2W Invest AB erlagt 652 516 stycken aktier till vardera parten. Priset för aktierna uppgick till 79,7 kr/st. Efter genomförda transaktioner kommer DT2W Invest AB inklusive de två helägda dotterbolagen Swedish Defense Group AB och Kapybara Invest AB inneha 3 241 667 aktier vilket motsvarar en ägarandel på 23,8 %, Cajory AB med det helägda dotterbolaget Cajory Defence AB kommer att inneha 2 182 516 aktier vilket motsvarar en ägarandel på 16,0 % och MSE Holding kommer att inneha 1 480 345 aktier vilket motsvarar en ägarandel på 10,9 %.

Recent Posts