In

Valberedningen i W5 Solutions AB har utsetts i enlighet med bolagets instruktion för valberedning som fastställts av årsstämman.

I valberedningen ingår:

  • Peter Lundberg, utsedd av DT2W Invest AB
  • Joakim Oscarsson, utsedd av Cajory AB
  • Magnus Hagerborn, utsedd av MSE Holding AB

Peter Lundberg har utsetts till sammankallande i valberedningen.

Valberedningen består av ägarrepresentanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget vilka står för drygt 45 procent av rösterna och kapitalet i W5 Solutions. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på W5 Solutions hemsida, www.w5solutions.com
Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse inklusive antal medlemmar, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt arvode till bolagets revisor. Valberedningen ska vidare om det bedöms erforderligt lämna förslag till ändringar i valberedningens instruktion.
Årsstämman i W5 Solutions kommer att hållas den 23 april 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@w5solutions.com, eller via brev till adress: W5 Solutions AB, Box 1156, 131 26 Nacka Strand, senast den 15 februari 2024.

Recent Posts