In

W5 koncernen fortsatte att uppvisa tillväxt under kvartalet och under året som helhet. Året uppvisar en omsättning på 395 MSEK vilken i jämförelse med föregående år är en ökning med 120 %, den organiska tillväxten var 30 %. Även resultatet mätt på EBITA uppvisar liknande ökning, upp med 122 % till 47 MSEK. Trots en något svagare orderingång under fjärde kvartalet, bedömer vi marknadsefterfrågan vara fortsatt stark. Flera större affärsbeslut, väntas från våra kunder inom flera av våra produktområden, under det närmaste halvåret. Utvecklingen över tid, sett emot den geopolitiska situationen med fortsatta försvarsansträngningar inom både Norden och Europa, är mycket långsiktig till sin karaktär.

Väsentliga händelser under kvartal 4 2023

  •  Den 3 oktober slutfördes förvärvet av Box Modul AB. I samband med detta beslutades om en riktad nyemission av 1 293 046 aktier till säljaren av Box Modul AB.
  • Den 19 december meddelades att Daniel Hopstadius avgår som VD för W5 Solutions AB (publ) av personliga skäl, styrelseledamoten Erik Heilborn utsågs till interimistisk VD.

Andra viktiga händelser under kvartal 4 2023

  • W5 Solutions senast förvärvade bolag, Box Modul AB erhöll en order på 10 MSEK av ett NATO-land.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  I januari 2024 meddelades att Evelina Hedskog tillträder som ny VD och koncernchef med början den 1 mars 2024
FINANSIELL ÖVERSIKT   
MSEK  2023  
okt-dec 
2022 
okt-dec 
2023 
jan-dec 
2022 
jan-dec 
Intäkter  130,9  78,4  395,3  179,7 
EBITDA  11,4  9,3  56,0  24,4 
EBITDA-marginal, %  8,7  11,8  14,2  13,6 
EBITA  8,6  8,4  47,1  21,2 
EBITA-marginal, %  6,5  10,7  11,9  11,8 
Periodens resultat  -7,9  5,3  -1,0  13,7 
Resultat per aktie, SEK  -0,54  0,42  -0,1  1,13 
Kassaflöde från löp verks  61,1  -33,4  89,4  -40,9 
Orderingång  82  80  248  208 
Orderbok  199  192  199  192 

OKTOBER-DECEMBER 2023
• Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 130,9 (78,4) MSEK vilket motsvarar en ökning med 67 %.
• Resultatet, EBITA, för kvartalet uppgick till 8,6 (8,4) MSEK vilket motsvarar en ökning med 2 %.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 61,1 (-33,4) MSEK.
• Orderingången i perioden uppgick till 82 (80) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 199 (192) MSEK.
 
JANUARI-DECEMBER 2023
• Rörelsens intäkter för räkenskapsåret 2023 uppgick till 395,3 (179,7) MSEK vilket motsvarar en ökning med 120 %.
• Resultatet, EBITA, för räkenskapsåret 2023 uppgick till 47,1 (21,2) MSEK vilket motsvarar en ökning med 122 %.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 89,4 (-40,9) MSEK.
• Orderingången i perioden uppgick till 248 (208) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 199 (192) MSEK

Kommentar från Erik Heilborn, Interim VD, W5 Solutions

Den geopolitiska situationen präglas av fortsatta spänningar och osäkerhet. Vårt uppdrag att leverera produkter och lösningar till våra kunder för ökad säkerhet, har aldrig känts mer relevant.

W5 koncernen fortsatte att uppvisa tillväxt under kvartalet och under året som helhet. Året uppvisar en omsättning på 395 MSEK vilken i jämförelse med föregående år är en ökning med 120 %, den organiska tillväxten var 30 %. Även resultatet mätt på EBITA uppvisar liknande ökning, upp med 122 % till 47 MSEK.

Trots en något svagare orderingång under fjärde kvartalet, bedömer vi marknadsefterfrågan vara fortsatt stark. Flera större affärsbeslut, väntas från våra kunder inom flera av våra produktområden, under det närmaste halvåret. Utvecklingen över tid, sett emot den geopolitiska situationen med fortsatta försvarsansträngningar inom både Norden och Europa, är mycket långsiktig till sin karaktär. Vi fortsätter därför med vår bearbetning på hemmamarknaden i Sverige och Norden, men utvecklar successivt vår marknadsnärvaro i Europa. Det sistnämnda motiveras ytterligare av den förväntade nära förestående svenska Nato-anslutningen.

Efter ett förvärvsintensivt 2023 med nyförvärven av ArcQor, Kongsberg Target Systems och Box Modul, finns anledning att under 2024 arbeta med konsolidering av dessa innehav för att finna rätt marknadssynergier och rätt industriell koordinering.

Genom förvärvet av ArcQor under första kvartalet blev W5 en komplett leverantör av kraftlösningar, från batteriladdning och batterianalys, till dieseldrivna kraftaggregat. Detta kompletterat med en nyligen beslutad investering om att påbörja egen batteriproduktion, gör oss till en helhetsleverantör inom strömförsörjningslösningar. Genom förvärvet av Kongsberg Target Systems som slutfördes andra kvartalet, tog W5 ytterligare ett steg emot positionen som komplett leverantör inom Live- Fire segmentet såväl som inom området för målutrustning och anläggningar för skarpskjutningsträning.

Dessa områden tillsammans med vår verksamhet inom simulation och integration möts i förvärvet av Box Modul som slutfördes under fjärde kvartalet. Box Modul tillverkar mobila skydd, som till exempel stabsshelters, reparationsshelters eller laddningsshelters. I och med detta förvärv tillförs mobilitetsdimensionen i vårt totala erbjudande och W5 har därmed förmåga att leverera kompletta lösningar integrerat inom i stort sett alla våra produktområden.

Därmed kommer vi kunna leverera än större sammansatta lösningar inom flera av våra produkt- och lösningsområden. Det ser vi som en ny plattform för tillväxt under de kommande åren.

Slutligen vill jag tacka medarbetarna inom W5 för det dedikerade arbete som har genomförts under kvartalet och som genomförs varje dag. Det är imponerande att få se den hängivenhet som präglar stämningen i företaget. När jag som Interim VD snart lämnar över till vår nya VD och Koncernchef Evelina Hedskog den 1:a mars, kan jag göra det i vetskapen om att hon har mycket kompetenta och motiverade medarbetare att leda in i framtiden.

Erik Heilborn
Interim VD, W5 Solutions AB

Bokslutskommunikén finns tillgänglig att ladda ner från: https://w5solutions.com/investor-relations/

Recent Posts