In

Årets andra kvartal kan sammanfattas med en fortsatt stark och stabil lönsam tillväxt. Intäkterna för kvartalet uppgick till 114,3 (39,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 189 procent jämfört med samma period föregående år. Kvartalets resultat uppgick till 22,4 (6,3) miljoner kronor, en ökning med 255 procent. Orderingången är fortsatt stark och uppgick till 86 (90) miljoner kronor med en orderbok vid periodens slut på 256 (215) miljoner kronor. Av den totala omsättningstillväxten kan drygt 40 % härledas till organisk tillväxt medan resterande är förvärvad.

Väsentliga händelser under kvartal 2, 2023

  • Den 12 april slutfördes förvärvet av Kongsberg Target Systems. I samband med slutförandet av förvärvet beslutades om en riktad nyemission av 357 984 aktier till säljarna av Kongsberg Target Systems.
  • Årsstämman som ägde rum den 20 april fattade bland annat beslutat om nyval av tre ledamöter i styrelsen, i enlighet med valkommitténs förslag. Årsstämman fattade även beslut om införande av aktiesparprogram till anställda inom koncernen. I övrigt beslutade årsstämman i enlighet med framlagda förslag.
2023 2022 2023 2022 juli 22-jun 23 2022
MSEK apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni LTM jan-dec
Intäkter 114,3 39,5 186,0 73,7 292,0 179,7
EBITDA 24,7 7,1 36,5 12,1 48,9 24,4
EBITDA-marginal, % 21,6 17,9 19,6 16,4 16,7 13,6
EBITA 22,4 6,3 33,1 10,6 43,7 21,2
EBITA-marginal, % 19,6 16,0 17,8 14,4 15,0 11,8
Periodens resultat 5,9 4,0 11,5 7,1 18,1 13,7
Resultat per aktie, SEK 0,44 0,34 0,86 0,61 1,39 1,13
Kassaflöde från löp verks -4,1 27,9 21,5 13,8 -33,2 -40,9
Orderingång 86 90 128 107 229 208
Orderbok 256 215 256 215 256 192

APRIL-JUNI 2023

  • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 114,3 (39,5) MSEK vilket motsvarar en ökning med 189 %.
  • Resultatet, EBITA, för kvartalet uppgick till 22,4 (6,3) MSEK vilket motsvarar en ökning med 255 %.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 (27,9) MSEK.
  • Orderingången i perioden uppgick till 86 (90) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 256 (215) MSEK.

JANUARI-JUNI 2023

  • Rörelsens intäkter första halvåret uppgick till 186,0 (73,7) MSEK vilket motsvarar en ökning med 152 %.
  • Resultatet, EBITA, första halvåret uppgick till 33,1 (10,0) MSEK vilket motsvarar en ökning med 231 %.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,5 (13,8) MSEK.
  • Orderingången i perioden uppgick till 128 (107) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 256 (215) MSEK.

VD Daniel Hopstadius kommenterar

Fortsatt stabil lönsam tillväxt
Årets andra kvartal kan sammanfattas med en fortsatt stark och stabil lönsam tillväxt. Intäkterna för kvartalet uppgick till 114,3 (39,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 189 procent jämfört med samma period föregående år. Kvartalets resultat uppgick till 22,4 (6,3) miljoner kronor, en ökning med 255 procent. Orderingången är fortsatt stark och uppgick till 86 (90) miljoner kronor med en orderbok vid periodens slut på 256 (215) miljoner kronor. Av den totala omsättningstillväxten kan drygt 40 % härledas till organisk tillväxt medan resterande är förvärvad.

Sammantaget gör vi ett starkt andra kvartal och ett första halvår. Vi omsatte mer under första halvåret 2023 än under helåret 2022. En viktig del är de ökande försvarsinvesteringarna, vilket ger en hög aktivitet hos våra kunder. Vi fortsätter också att vinna marknadsandelar. Ett exempel på det är inom produktområdet strömförsörjning med framgångar i såväl Sverige som i Finland. Sammanfattningsvis borgar det för en stark fortsättning för året som helhet, och allt talar för att vi kommer att uppnå årets målsättning om en total tillväxt om 75 % varav 25 % organiskt.

Leveranskapacitet i fokus
Ur kundens perspektiv handlar det om att snabbt förbättra försvarsförmågorna. Den snabbt ökande efterfrågan gör att vi dagligen jobbar med att svara upp mot kundernas och marknadens högt ställda krav. Det innebär att vi löpande förfinar och förbättrar vår leveransförmåga. För att lyckas hålla ett högt leveransfokus har vi bland annat byggt upp våra lager. Lageruppbyggnaden har även en påverkan på kassaflödet som från den löpande verksamheten uppgick till -4,1 (27,9) MSEK. Vi ser dock tendenser till en stabilare materialförsörjning och förbättrade ledtider. Om det håller i sig räknar vi framgent kunna sänka lagernivåerna och stärka kassaflödet.

Omvärlden fortsatt instabil
Vi ser tyvärr ett fortsatt försämrat säkerhetsläge i vår omvärld. Min bedömning är att såväl Sverige som Europa har behov av att stärka sina egna försvarsförmågor i flera år framöver, vilket bekräftas av de planerade ökningarna av kommande försvarsinvesteringar i Sverige och Europa.

Vi har fått en del frågor från media med anledning av hur vi kan komma att påverkas av ett medlemskap i Nato. Det är min uppfattning att ett medlemskap skulle ge förbättrade affärsmöjligheter. Det vi kan säga i nuläget är att ett medlemskap skulle innebära att vi blir en del av Natos “inre marknad” och att trösklarna sänks samt att våra produkter får en ökad visibilitet. Sammantaget är ett medlemskap positivt för bolaget eftersom det blir lättare att sälja till andra Natoländer.

Förstärkning inom Live Fire-segmentet
I inledningen av andra kvartalet slutfördes förvärvet av det norska bolaget Kongsberg Target Systems (KTS) i enlighet med det förvärvsavtal som offentliggjordes den 31 mars 2023. I samband med slutförandet av förvärvet beslutades om en riktad nyemission av 357 984 aktier till säljarna av Kongsberg Target Systems.

KTS är ett fint komplement till vårt produktutbud inom Live Fire-segmentet. Under kvartalet har vi haft en produktrelease av systemet eScore. eScore är en digital applikation som samlar data med resultaten av skytteövningar och tävlingar som möjliggör för användare och åskådare att se resultat i en molnbaserad lösning. Ett exempel där systemet används är vid den årliga nationella skyttetävlingen ”Landsskytterstevnet” i Norge.

Ökade aktiviteter och kortare ledtider
Aktiviteten bland våra kunder ökar märkbart och ledtider från behov till order minskar framförallt avseende mindre och medelstora ordrar, vilket återspeglar kundernas behov av snabba leveranser. Ett exempel på detta är en beställning på elverk från Saab. Ordern omfattade utveckling och tillverkning av avancerade elverk avsedda för fordonsmontage. Beställningen kommer levereras under 2023-2024.

Det vi gör för Saab är att tillgodose en pålitlig strömförsörjning under tuffa förhållanden ute i fält. Det kan vi göra eftersom vi har förmågan att möta försvarets högt ställda krav på funktioner och modern teknik. Här kan vi anpassa och skräddarsy lösningar utifrån kundens behov.

Engagerat och kompetent växande team
Organisationen växer och utvecklas löpande. Att lyckas med det fina resultat som vi gör skulle inte vara möjligt utan ett dedikerat och kompetent team. Under kvartalet har vi vuxit med 28 medarbetare. Vi märker även att vårt arbetsgivarvarumärke blir allt starkare i takt med att kännedomen om oss ökar, något som gör mig stolt.

Starka framtidsutsikter
Efter ett framgångsrikt första halvår går vi med tillförsikt in i årets andra hälft. Med en starkt växande efterfrågan och en allt starkare position har vi fortsatt goda förutsättningar för tillväxt, vilket även borgar för att vi når vårt ekonomiska mål. En omsättning på 500 miljoner kronor med ett resultat om minst 75 miljoner (EBITA) senast 2025. Och med ökad tillväxt kan vi i än större utsträckning vara med och bidra med att bygga en tryggare morgondag.

Daniel Hopstadius
VD, W5 Solutions AB

Delårsapporten finns tillgänglig att ladda ner på https://w5solutions.com/investor-relations/

Recent Posts