In

Rekord för årets första kvartal- W5 Solutions fortsätter att utvecklas starkt även finansiellt. Både vad gäller intäkter och resultat. Intäkterna stannade på 71,6 miljoner kronor, en ökning med 109 procent jämfört med samma period föregående år. Ungefär 40 procent av vår starka tillväxt har skett organiskt, medan övrig tillväxt har varit resultatet av förvärv. Resultatet blev 10,6 miljoner kronor (EBITA) en ökning med 165 procent jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser under kvartal 1 2023

  • Den 31 januari ingicks avtal om att förvärva 100 % av aktierna i ArcQor AB, vilket är ett försvarsinriktat företag som är specialiserat på batteriladdning. Köpeskillingen uppgår initialt till 65 MSEK. Köpeskillingen har delvis erlagts genom en riktad nyemission av 626 342 aktier till säljaren av ArcQor AB.
  • Den 15 mars ingicks avsiktsförklaring om att förvärva Kongsberg Target Systems, vilket är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer elektroniska målsystem med en internationell kundbas. Slutligt avtal ingicks den 31 mars. Köpeskillingen uppgår till 45 MSEK varav 20 MSEK betalas kontant och resterande genom en riktad nyemission till säljarna av Kongsberg Target Systems.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 12 april slutfördes förvärvet av Kongsberg Target Systems. I samband med slutförandet av förvärvet beslutades om en riktad nyemission av 357 984 aktier till säljarna av Kongsberg Target Systems.

Finansiell översikt

  2023 2022 apr 22-mars 23 2022
MSEK jan-mars jan-mars LTM jan-dec
Intäkter 71,6 34,3 217,1 179,7
EBITDA 11,8 5,0 31,2 24,4
EBITDA-marginal, % 16,4 14,6 14,4 13,6
EBITA 10,6 4,0 26,6 20,0
EBITA-marginal, % 14,8 11,7 12,2 11,1
Periodens resultat 5,5 3,1 16,1 13,7
Resultat per aktie, SEK 0,42 0,27 1,29 1,13
Kassaflöde från löp verks 25,6 -14,1 -1,2 -40,9
Orderingång 42 17 233 208
Orderbok 286 161 286 192

JANUARI-MARS 2023

  • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 71,6 (34,3) MSEK vilket motsvarar en ökning med 109 %.
  • Resultatet, EBITA, för kvartalet uppgick till 10,6 (4,0) MSEK vilket motsvarar en ökning med 165 %.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 25,6 (-14,1) MSEK.
  • Orderingången i perioden uppgick till 42 (17) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 286 (161) MSEK.

Kommentarer från Daniel Hopstadius, W5 Solutions VD

Fyller fem år – nu som nordisk koncern
Tiden går fort och redan den första maj fyllde vi fem år. Fem år av framgångsrik lönsam tillväxt. Det är häftigt att se utvecklingen från två punkter på kartan till att vi nu finns etablerade i hela Norden. Genom förvärvet av Kongsberg Target Systems, ArcQor och etableringen av dotterbolaget W5 Finland Oy har vi nu verkligen etablerat oss som en nordisk spelare. Vi ser redan tydliga resultat av satsningarna och ska bland annat leverera ordrar på ca 40 miljoner kronor till den finländska marknaden.

Rekord för årets första kvartal
Vi fortsätter att utvecklas starkt även finansiellt. Både vad gäller intäkter och resultat. Intäkterna stannade på 71,6 miljoner kronor, en ökning med 109 procent jämfört med samma period föregående år. Ungefär 40 procent av vår starka tillväxt har skett organiskt, medan övrig tillväxt har varit resultatet av förvärv. Resultatet blev 10,6 miljoner kronor (EBITA) en ökning med 165 procent jämfört med samma period föregående år.

Tillväxt både organiskt och genom förvärv
Vi har en mycket hög aktivitet, såväl inom produktion som försäljning och vad gäller förvärv. Orderboken är fortsatt stark och vi har gjort en mängd lyckade leveranser under kvartalet. Det finns en viss friktion kvar beroende på komponentsbristen, vilket fortsatt ger vissa fördröjningar, men nu i mindre skala än tidigare, vilket ändå är positivt.

W5 Solutions välkomnar dotterbolagen ArcQor och Kongsberg Target Systems in i koncernen. Förvärvet av ArcQor har gett omedelbara synergier i befintliga system, framför allt på försäljnings- och produktionssidan men också på den finansiella sidan. Tillsammans med Kongsberg Target Systems har ett par gemensamma projekt redan satts i gång.

Synergier i förvärven från start
Med de nya bolagen i koncernen lägger vi en större del av värdekedjan hos oss. Samtidigt som de köpta bolagens utvecklingsteam bidrar med viktig kompetens inom exempelvis strömförsörjning och Live-Fire Training. Utöver det har vi fått nya affärskanaler som gynnar samtliga bolag i gruppen. Sammantaget är förvärven riktigt bra tillskott till koncernen då vi kan hjälpa våra kunder med en bättre samlad leveransförmåga.

Under kvartalet har vi fått två större ordrar av vår kund KMW. En gällande en simulatorkarbin till artillerisystemet Archer och en inom service och underhåll. Sammantaget med ett ordervärde på 30 miljoner kronor.

Vi är stolta över vår långa relation med KMW, som har byggts upp över tid genom ett ömsesidigt förtroende. Det är denna relation som ligger till grund för de lösningar vi skapar tillsammans.

Stärkt position på den nordiska marknaden
I dag är W5 en nordisk koncern. Vi arbetar för att fortsätta att stärka vår position på den nordiska marknaden. Det finns många möjligheter och vi tror mycket på att gräva där man står. Vi ser också att det finns fler konsolideringsmöjligheter inom våra produktområden framöver.
Viktigt att påminna om är dock att det ska bidra till vår affär och fungera med våra värderingar för att synergierna ska uppstå.

Efterfrågan ökar i takt med växande budgetar
Marknaden växer snabbt i takt med en allt större efterfrågan. Och vi har börjat märka av att kunderna tillförts mer pengar. Vår bedömning är att det bara är en början på en mångårig stark tillväxt. Den tilltagande efterfrågan är baserad på att återuppbygga och stärka många länders försvar, som i ljuset av nuvarande säkerhetspolitiska läge är rejält eftersatt vilket även borgar för att vi når vårt ekonomiska mål. En omsättning på 500 miljoner kronor med ett resultat om minst 75 miljoner (EBITA) senast 2025.

Stark leveransförmåga i en orolig omvärld
Något som blir allt tydligare är att intäkterna blir mindre kvartalstyrda. Den ökande efterfrågan gör att beställningarna kommer mer löpande nu än tidigare. Det beror främst på att kunderna har ett åtagande att, dels återta den förmåga som rustas ner under många år, dels att utveckla och stärka den militära förmågan framöver. Något som bland annat kommer ge oss fler affärer inom service och underhåll under lång tid.
De nya förutsättningarna ställer höga krav på vår leveransförmåga. W5 Solutions team är starkt och växer och våra bolag brinner för att tillsammans stötta våra kunder. När man har den inställningen hittar man lösningar. Min uppfattning är att den oroliga omvärld som råder driver vår prestation framåt. Där man tidigare valde att se problem finns det bara lösningsförmåga för ögonen i dag.

Förstärkt styrelse
Vid bolagsstämman fattades beslut om att välja in Anders Silwer, Ulf Hjalmarsson och Erik Heilborn som nya styrelseledamöter i bolaget. Jag hälsar er hjärtligt välkomna och vill samtidigt tacka avgående ledamöter för ett synnerligen väl utfört arbete. Det är min övertygelse att vi med denna förstärkning nu står ännu bättre rustade inför den fortsatta tillväxtresan.

Delårsrapporten finns tillgänglig att ladda ner på https://w5solutions.com/investor-relations/

Recent Posts