In

Sammantaget finns det mycket goda förutsättningar för W5:s fortsatta tillväxtresa, något som även siffrorna i första kvartalet visar på. Med en 36-procentig omsättningsökning jämfört med 2023 och en bruttovinst som ökat med 35 procent håller vi en tillväxttakt i linje med våra uppsatta omsättningsmål. Höga personalkostnader på grund av lägre beläggning i det första kvartalet drar ner nettovinsten, men är samtidigt något vi varit beredda på.

Väsentliga händelser under kvartal 1 2024

  • I januari 2024 meddelades att Evelina Hedskog tillträder som ny VD och koncernchef med början den 1 mars 2024.
  • Den 18 mars fattade styrelsen beslut om en riktad nyemission om 229 058 aktier till säljaren av ArcQor AB för att erlägga tilläggsköpeskilling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Årsstämman ägde rum den 23 april. Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag, bland annat valdes samtliga ledamöter i styrelsen om.

Andra viktiga händelser efter periodens utgång

  • I april 2024 erhölls en order på 32 MSEK inom produktområdet Live-Fire Training samt en option med ett värde om 48 MSEK.
  • I april 2024 erhölls ett ramavtal gällande målmateriel på 60 MSEK, även detta inom produktområdet Live-Fire Training.
2024 2023 apr 23 – mars 24 2023
MSEK jan-mars jan-mars LTM jan-dec
Intäkter 97,2 71,6 420,8 395,3
EBITDA 4,4 11,8 48,7 56,0
EBITDA-marginal, % 4,6 16,4 11,6 14,2
EBITA 2,0 10,6 38,5 47,1
EBITA-marginal, % 2,1 14,8 9,2 11,9
Periodens resultat -11,8 5,5 -18,4 -1,0
Resultat per aktie, SEK -0,79 0,42 -1,29 -0,01
Kassaflöde från löpande verks -23,5 25,6 40,4 89,4
Orderingång 75 42 281 248
Orderbok 202 286 202 199

JANUARI-MARS 2024

  • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 97,2 (71,6) MSEK vilket motsvarar en ökning med 36 %.
  • Resultatet, EBITA, för kvartalet uppgick till 2,0 (10,6) MSEK vilket motsvarar en minskning med 81 %.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -23,5 (25,6) MSEK.
  • Orderingången i perioden uppgick till 75 (42) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 202 (286) MSEK.

VD EVELINA HEDSKOG KOMMENTERAR

En stark grund är nyckeln för långsiktig tillväxt
Det fortsatt ansträngda säkerhetsläget, i kombination med Sveriges Natointräde, kräver en försvarsindustri som kan möta upp de behov som finns, och W5 Solutions har en viktig roll att spela i den tillväxt vårt eget och våra allierades försvar nu står inför. W5:s erfarenhet och kompetens, i kombination med vår förmåga att snabbt anpassa verksamheten, gör att vi kan möta de krav det förändrade omvärldsläget dikterar. Detta faktum gagnar såväl säkerhetspolitiska som affärsmässiga intressen.

Kvalitet en ledstjärna
Efter att dessa första månader lärt känna verksamheten i W5 kan jag med min bakgrund i försvarsindustrin konstatera att koncernen har många styrkor. Känslan av att vara ett tillverkande bolag är påtaglig för alla medarbetare i det dagliga arbetet och hantverket i att utveckla och tillverka våra produkter återfinns på samtliga verksamhetsorter. Detta är något jag tror är väldigt viktigt – stoltheten till och ansvaret för de produkter och tjänster som formar vårt erbjudande är oerhört tydlig hos våra medarbetare.

Kombinerade produktområden breddar affären
Våra fem produktområden är i mångt och mycket olika till sin natur. Även detta ska ses som en styrka. Varje enskilt produktområde kan generera volymaffärer, samtidigt som möjligheten att kombinera flertalet produktområden till en systemlösning också är ett sätt att bredda affären och öka komplexiteten i erbjudandet.
Förmågan att kunna verka både som ett renodlat produktbolag och som systemleverantör ger spännvidd och flexibilitet när vi utvecklar vår affär på nya marknader.

Fortsatt stark orderingång
Orderboken ligger fortsatt stabil på runt 200 MSEK. Detta är något lägre än hur det såg ut i Q1 2023, men speglar också den produktmix koncernen har efter förra årets företagsförvärv, där ledtiden från order till leverans nu är kortare än tidigare. Samtidigt ska sägas att vi efter periodens slut haft en stark orderingång, bland annat inom produktområdet Live-Fire Training, en trend vi har anledning att tro kommer fortsätta under verksamhetsåret.

Värt att nämna är också att vi under Q1 2024 mottagit våra första beställningar avseende batteritillverkning. Beställningarna är ett resultat av den kompetens och förmåga vi har inom området batteriladdare. Då kunderna nu söker sig bort från icke-europeiska batterileverantörer ser vi en enorm potential för framtida affärer inom detta produktområde.

Långsiktig tillväxt är prioriterat
Sammantaget finns det mycket goda förutsättningar för W5:s fortsatta tillväxtresa, något som även siffrorna i första kvartalet visar på. Med en 36-procentig omsättningsökning jämfört med 2023 och en bruttovinst som ökat med 35 procent håller vi en tillväxttakt i linje med våra uppsatta omsättningsmål. Höga personalkostnader på grund av lägre beläggning i det första kvartalet drar ner nettovinsten, men är samtidigt något vi varit beredda på.

Att beläggningsgraden fluktuerar är naturligt i en bransch med långa cykler och vår goda likviditet ger oss möjlighet att behålla vår spetskompetens även i mindre intensiva perioder. Detta faktum är såväl en konkurrensfördel som en nödvändighet för att kunna bygga långsiktig tillväxt.

Synergier på en växande marknad
Fokuset för den närmsta tiden är tydligt; vi behöver konsolidera verksamheten och kapitalisera på de marknadssynergier våra förvärvade bolag kan bidra med inom koncernen. Genom att nå ut med hela vårt erbjudande till respektive dotterbolags kundbas samtidigt som vi skapar systemaffärer där vi kombinerar flera av våra produktområden, kommer vi att generera fler och större affärer.

Detta, tillsammans med en ökad ambition på exportmarknaden, är tydliga initiativ som syftar till att ta till vara såväl synergier som att fånga möjligheter på en växande marknad.

Delårsrapporten finns tillgänglig att ladda ner på: https://w5solutions.com/investor-relations/

Recent Posts