In

Fortsatt stark tillväxt – under överskådlig tid -Tredje kvartalet har präglats av en intensiv period med betydande och lönsam tillväxt. Vår kassaflödesutveckling är positiv, och vår långsiktiga orderbok fortsätter att växa. På rullande 12-månadersbasis har vår omsättning överskridit 340 miljoner, med en organisk tillväxt på över 50% och EBITA på ca 50 miljoner, vilket tydligt visar vår framgångsrika tillväxt. Med hänsyn till marknadsläget finns skäl för att förutse en fortsatt långsiktig och stabil tillväxt under överskådlig tid.

Väsentliga händelser under kvartal 3 2023

  • Den 25 september ingick W5 Solutions avtal om att förvärva samtliga aktier i Box Modul AB.

Andra viktiga händelser under kvartal 3 2023

  • Den 3 juli erhöll W5 Solutions en elverksbeställning värd 15 MSEK från SAAB
  • W5 Solutions ställde ut på DSEI, en internationell försvarsmässa i London

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 3 oktober slutförde W5 Solutions förvärvet av Box Modul AB. I samband med tillträdet har styrelsen för W5 Solutions beslutat om en riktad nyemission av 1 293 046 aktier till säljaren av Box Modul AB

FINANSIELL ÖVERSIKT

2023 2022 2023 2022 okt 22-sept 23 2022
MSEK juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept LTM jan-dec
Intäkter 78,4 27,6 264,4 101,3 342,8 179,7
EBITDA 8,0 3,1 44,5 15,2 53,8 24,4
EBITDA-marginal, % 10,3 11,2 16,8 15,0 15,7 13,6
EBITA 6,4 3,1 41,4 14,4 50,7 23,7
EBITA-marginal, % 8,2 11,4 15,6 14,2 14,8 13,8
Periodens resultat -4,6 1,3 6,9 8,4 12,2 13,7
Resultat per aktie, SEK -0,33 0,11 0,51 0,70 0,93 1,13
Kassaflöde från löp verks 6,8 -21,3 28,3 -7,5 -5,1 -40,9
Orderingång 38 21 166 128 246 208
Orderbok 229 217 229 217 229 192

JULI-SEPTEMBER 2023

  • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 78,4 (27,6) MSEK vilket motsvarar en ökning med 184 %.
  • Resultatet, EBITA, för kvartalet uppgick till 6,4 (3,1) MSEK vilket motsvarar en ökning med 106 %.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 (-21,3) MSEK.
  • Orderingången i perioden uppgick till 38 (21) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 229 (217) MSEK.

Kommentarer från Daniel Hopstadius, W5 Solutions Vd

Fortsatt stark tillväxt – under överskådlig tid
Tredje kvartalet har präglats av en intensiv period med betydande och lönsam tillväxt. Vår kassaflödesutveckling är positiv, och vår långsiktiga orderbok fortsätter att växa. På rullande 12-månadersbasis har vår omsättning överskridit 340 miljoner, med en organisk tillväxt på över 50 % och EBITA på ca 50 miljoner, vilket tydligt visar vår framgångsrika tillväxt. Med hänsyn till marknadsläget finns skäl för att förutse en fortsatt långsiktig och stabil tillväxt under överskådlig tid.
Vår marknad är i stark tillväxt, drivet av en alltmer osäker global miljö med konflikter och oroligheter, både inom och utanför Europa. Kundernas efterfrågan på försvars- och säkerhetslösningar ökar ytterligare, eftersom många nu har ökade resurser att investera. Nu har vi en situation där vi har möjlighet att sälja mer än vad vi för närvarande har kapacitet att leverera. Därför pågår ett intensivt arbete med att accelerera produktionen inom våra affärsområden i en allt snabbare takt.

Stärkt nordisk närvaro och internationell räckvidd
Förvärvet av Box Modul utgör en strategisk pusselbit i vår expansiva verksamhet. Det är redan uppenbart att deras mobila lösningar upplever en ökande efterfrågan. Förmågan att snabbt etablera närvaro och lika snabbt kunna avsluta operationer är avgörande, särskilt i fält. Box Moduls moduler ligger i framkant och har utformats för att smidigt anpassas till standardiserade logistikflöden, vilket möjliggör snabba och säkra leveranser till de platser där behovet är som störst.

Tillägget av Box Modul i vår koncern breddar produktportföljen betydligt, exempelvis inom mobila ledningscentraler, strömförsörjning och träningscenter. Detta stärker vår grund för fortsatt tillväxt både när det gäller omsättning och lönsamhet. Vi har för avsikt att fortsatt utveckla vår förmåga att erbjuda kompletta och skräddarsydda mobila lösningar till våra kunder i framtiden.

Genom selektiva förvärv under de senaste åren har vår närvaro i Norden stärkts påtagligt, samtidigt som vi har etablerat ett robustare globalt nätverk och därigenom förbättrat vår internationella räckvidd. En betydande följd av denna utveckling är att W5 Solutions har förstärkt sin relation med flertalet NATO länder.

Betydande order inom strömförsörjning ger ökat förtroende
En affär som jag vill belysa från det senaste kvartalet är en order från Saab för elverksinstallationer i samband med container- och fordonsmontering. Här är vårt uppdrag att leverera tillförlitlig strömförsörjning som kan hantera extrema förhållanden, såsom hög höjd, extrem kyla och låg signatur. Detta exempel visar på ett utmärkt sätt hur våra lösningar, utrustade med moderna funktioner och teknik, möter och överträffar de höga krav som våra kunder ställer.

Dotterbolag utsett till Gasellföretag – imponerande organisk tillväxt
Ett av våra dotterföretag, W5 Solutions Production AB, har hedrats med utmärkelsen ”Gasellföretag” av Dagens Industri. Denna prestigefyllda utmärkelse rankar de företagen med högst tillväxt i Sveriges 21 län. Endast en bråkdel, mindre än 1 procent, av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att kvalificera sig som snabbväxande företag som genererar flest nya jobb. Mellan åren 2019 och 2022 har vi imponerande visat en organisk tillväxt på hela 427 procent. Jag vill härmed framföra ett stort grattis och tacka hela teamet för det enastående arbete som har utförts.

Vid sidan av detta erkännande har vår närvaro i medierna ökat betydligt. Under det senaste kvartalet har W5 Solutions uppmärksammats i ett flertal medier. Kännedomen om vilka vi är och det värde vi skapar för våra kunder sprids vidare, och vi kan känna en berättigad stolthet över den påverkan vi har i branschen och samhället som helhet.

Intensiv avslutning på innevarande år
Vi ser fram emot en fortsatt intensiv arbetsperiod under årets sista kvartal. Det fjärde kvartalet är traditionellt vår mest hektiska leveransperiod. Förvärvet av Box Modul kommer att börja göra sig tydligt gällande under de kommande kvartalen och väntas ha en positiv påverkan på både vår omsättning och vårt resultat.

Vårt arbete har en utomordentlig påverkan för att skapa en säkrare framtid och varje medarbetare spelar en central roll i att forma den. Som en högteknologisk organisation är vårt dagliga uppdrag att utveckla lösningar som stärker vårt försvar och ökar den civila säkerheten. Här ges oss inte bara möjligheten att personligen växa och utvecklas, utan även att vara en integrerad del av något större och faktiskt göra en påtaglig skillnad. Jag känner en oavbruten inspirationskälla i mina medarbetares engagemang och det avgörande arbete de utför, som ständigt påminner oss om att vi, tillsammans, besitter förmågan att forma en tryggare morgondag.

Delårsrapporten finns tillgänglig att ladda ner på https://w5solutions.com/investor-relations/

Recent Posts