In

Styrelsen i W5 Solutions AB (publ) (”W5 Solutions”) har i dag fattat beslut om en riktad nyemission av 229 058 aktier till säljaren av ArcQor AB (”ArcQor”) för att erlägga den första tilläggsköpeskillingen i enlighet med vad som angavs i W5 Solutions pressmeddelande den 31 januari 2023. Teckningskursen uppgår till cirka 93,66 kronor per aktie.

I enlighet med vad som angavs i W5 Solutions pressmeddelande den 31 januari 2023 föreligger det en skyldighet för W5 Solutions att under vissa förutsättningar, genom nyemitterade aktier i W5 Solutions, betala en eller flera tilläggsköpeskillingar till säljaren av ArcQor, som tillsammans beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor.

Mätperioden för måluppfyllnaden av ArcQors rörelseresultat (EBIT) såvitt gäller den första tilläggsköpeskillingen har avslutats, varvid det har beräknats att säljaren av ArcQor har rätt till en tilläggsköpeskilling uppgående till 21 453 733 kronor.

Styrelsen i W5 Solutions har därför beslutat att erlägga den beräknade tilläggsköpeskilling genom en nyemission av 229 058 aktier i W5 Solutions med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023.

W5 Solutions aktiekapital kommer därmed att öka med 11 452,90 kronor, från 745 821,70 kronor till 757 274,60 kronor. Antalet aktier i W5 Solution kommer därmed att öka med 229 058, från 14 916 434 till 15 145 492.

De nya aktierna i W5 Solutions emitteras till en teckningskurs om cirka 93,66 kronor per aktie, vilken har fastställts i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet till den volymvägda genomsnittliga kursen för W5 Solutions aktie under den period om 30 handelsdagar som avslutades tre bankdagar före emissionsbeslutet (dvs. handelsdagarna under perioden från och med den 31 januari 2024 till och med den 12 mars 2024).

W5 Solutions kan komma att erlägga en andra tilläggsköpeskilling i olika trancher baserat på ArcQors sammanlagda rörelseresultat (EBIT) för perioden 2024–2027, beroende på om vissa på förhand uppsatta mål uppnås.

Recent Posts