In

W5 Solutions AB (publ) (“W5 Solutions" eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med den avsiktsförklaring som offentliggjordes genom pressmeddelande den 15 mars 2023, ingått avtal om förvärv av det norska bolaget Kongsberg Target Systems AS (”KTS”), en av världens ledande leverantörer som utvecklar, tillverkar och säljer elektroniska målsystem med en internationell kundbas. Den initiala köpeskillingen uppgår till sammanlagt cirka 45,2 MSEK, varav 20 MNOK (20,2 MSEK) ska erläggas genom kontant betalning och 25 MSEK ska erläggas i form av vederlagsaktier i W5 Solutions.

Förvärvet i korthet
Köpeskillingen om initialt cirka 45,2 MSEK för 100 procent av aktierna i KTS ska erläggas dels genom kontant betalning till ett belopp om 20 MNOK (20,2 MSEK), dels i form av 357 984 nyemitterade vederlagsaktier i W5 Solutions (”Vederlagsaktierna”) motsvarande cirka 25,0 MSEK. Vederlagsaktierna ska emitteras till en teckningskurs om 69,94 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tio senaste handelsdagarna till och med den 13 mars 2023. Vederlagsaktierna ska vara föremål för lock-up-åtaganden från och med den sjunde månaden från förvärvets slutförande till och med tolfte månaden från förvärvets slutförande.
 
Vidare kan två kontanta tilläggsköpeskillingar utbetalas baserat på kursutvecklingen för W5 Solutions aktier. Den första tilläggsköpeskillingen ska motsvara 50 procent av differensen mellan 100 SEK per Vederlagsaktie och det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under de handelsdagar som inträffar under den tolfte månaden efter förvärvets slutförande, dock högst 16 miljoner SEK. Den andra tilläggsköpeskillingen ska motsvara 50 procent av differensen mellan 150 SEK per Vederlagsaktie och det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under de handelsdagar som inträffar under den trettionde månaden efter förvärvets slutförande, dock högst 24 miljoner SEK. Rätten till tilläggsköpeskilling förutsätter att respektive säljare inte avyttrar några Vederlagsaktier i högre utsträckning än vad parterna har kommit överens om under trettiomånadersperioden som följer fullbordandet av förvärvet, däribland att inga Vederlagsaktier avyttras under de första tolv månaderna (såvitt avser den första tilläggsköpeskillingen). I övrigt ska säljarna ha rätt till en tilläggsköpeskilling motsvarande differensen av 150 SEK per Vederlagsaktie och priset för Bolagets aktie för det fall, under trettiomånadersperioden som följer fullbordandet av förvärvet, (i) Bolaget avnoteras eller (ii) säljarna avyttrar Vederlagsaktierna inom ramen för ett förfarande genom vilket 67 procent eller mer av aktierna i W5 Solutions kommer i samma ägares hand.

Förvärvet planeras slutföras under inledningen av april månad efter uppfyllande av vissa villkor, däribland godkännande av transaktionen från vissa långivare till KTS.

Om KTS
KTS är en av de ledande globala leverantörerna inom elektroniska målsystem och har sedan starten 1995, erbjudit kunder världen över kvalitativa lösningar. KTS senaste unika produkt, Kongsberg eScore lanserades under 2021 och är världens första professionella mjukvaruplattform någonsin för elektroniskt målskytte. KTS har cirka 25 anställda med huvudkontor i Norge, Heistadmoen. Efter slutförandet av förvärvet kommer KTS att fortsatt bedrivas som ett självständigt bolag med nuvarande ledning. KTS kommer fortsatt verka under varumärket Kongsberg Target Systems och leverera till befintliga kunder. 2022 omsatte KTS 43,4 MNOK med en EBIT-marginal om 1,2 MNOK tillsammans med en stark soliditet och likviditet.
 
“Jag är glad över att vi nått en överenskommelse och det är med stor glädje som vi välkomnar KTS medarbetare till W5 Solutions koncernen. Detta förvärv utgör ett betydande strategiskt steg inom vår förvärvsstrategi och säkrar vår position på den nordiska marknaden. Genom förvärvet förstärker vi vår internationella expansion och får tillgång till flera viktiga geografiska marknader, inklusive USA, vilket är viktigt för W5 Solutions fortsatta tillväxt och exportstrategi” säger Daniel Hopstadius, W5 Solutions VD.

"Jag är övertygad om att det här förvärvet kommer att föra med sig många synergier och möjligheter och även stärka vår verksamhet framåt. Vi har haft ett nära samarbete med W5 Solutions under många år och har en väletablerad relation, därför känner jag mig trygg med att fortsätta vår utveckling inom W5 Solutions koncernen ”säger Toralf Johannessen, KTS VD

”Vi välkomnar KTS till W5 familjen och ser fram emot fler möjligheter på den norska marknaden” säger Siebren de Boer, W5 Solutions Director of Coporate Development och M&A.

Recent Posts