In News, Regulatory news

Omsättningen ökar från 114,5 MSEK till 143,5 MSEK och resultatet förbättras med cirka 60 % i jämförelse med 2020. Det gör att rörelsemarginalen förbättras rejält – från 8,5 % till 10,9 %. Detta trots ett flertal utmaningar i form av bland annat kostnadsökningar på materialsidan, sjukfrånvaro med anledning av Coronapandemin och ett avbrutet uppdrag.

Väsentliga händelser under Q4 2021

 • Den 17 december noterades bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen genomföres en nyemission om 1 400 000 aktier till kursen 25 SEK. Nyemission tillförde bolaget 35 MSEK före avdrag för noteringskostnader.
 • Den 20 december erhöll bolaget en order inom affärsområdet Training and simulation, ordervärdet uppgår till 13,3 MSEK.
 • Den 21 december erhöll bolaget en förlängning av ett service- och underhållsavtal inom affärsområdet Training och simulation. Kontraktet sträcker sig över fyra år, ordervärdet beräknas till 60-80 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En nyemission om 155 728 aktier har genomförts under januari 2022, med anledning av utnyttjandet av övertilldelningsoptionen. Nyemissionen tillförde bolaget cirka 3,9 MSEK.
 • I slutet av januari meddelande vår kund FMV att avbryta ett uppdrag gällande utveckling och produktion av kraftenhet för helikopter, med anledning av förseningar. Kontraktets värde uppgick till 9,9 MSEK.
 • Under mars träffades överenskommelse om att förvärva MR Targets AB. Förvärvet kommer att slutföras under april månad.

Finansiell översikt

2021 2020 2021 2020
MSEK Q4 Q4 Helår Helår
Intäkter 54,8 46,0 143,5 114,5
Rörelseresultat 2,4 4,1 15,6 9,7
Rörelsemarginal, % 4,5 9,0 10,9 8,5
EBITDA 3,4 4,3 18,2 10,3
EBITDA-marginal, % 6,3 9,4 12,7 9,0
Periodens resultat 2,9 1,4 13,4 5,3
Kassaflöde från löpande verksamh 16,3 2,7 17,6 7,1
Orderingång 106 24 191 103
Orderbok 177 131 177 131

 

Fjärde kvartalet 2021

 • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 54,8 MSEK (46,0) vilket motsvarar en ökning med 19 %.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,4 MSEK (4,1) vilket motsvarar en minskning med 41 %.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 MSEK (2,7).
 • Orderingången i perioden uppgick till 106 MSEK (24) med en orderbok vid periodens slut på 177 MSEK (131).

 

Januari-december 2021

 • Rörelsens intäkter för perioden januari-december uppgick till 143,5 (114,5) MSEK vilket motsvarar en ökning med 25 %.
 • Rörelseresultatet för perioden januari-december uppgick till 15,6 (9,7) MSEK vilket motsvarar en ökning på 61 %.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,6 MSEK
 • Orderingången i perioden uppgick till 191 (103) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 177 (131) MSEK.

Den nedskrivning som har gjorts med anledning av avbrutet uppdrag enligt ovan har påverkats omsättning för 2021 negativt med 7,5 MSEK, rörelseresultatet har påverkats negativt med 9,5 MSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet är lägre omsättning med 4,5 MSEK och påverkan på rörelseresultatet med 6,5 MSEK.

Rörelseresultatet i perioden och för året har belastats med kostnader relaterade till IPO:n med 650 TSEK.

W5 Solutions styrelse har beslutat att justera koncernens finansiella mål för perioden 2022-2025. Det tidigare marginalmålet EBIT 12 % ersätts av EBITA som senast 2025 ska uppgå till 15 % på rullande 12-månaders basis. Koncernens övergripande målsättning att nå 500 MSEK i omsättning 2025 behålls. Tillväxten sker genom organisk tillväxt och förvärv.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig för nedladdning på https://w5solutions.com/investor-relations/

Recent Posts