In

Vid årsstämman i W5 Solutions AB (publ) (”Bolaget”) den 8 juni 2022 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.w5solutions.com. Utöver de styrelseledamöter som tidigare har framlagts valdes även Magnus Söderström till ny styrelseledamot.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust

Det beslutades att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Årsstämman beslutade om omval av Anders Lundström, Stefan Kaiser, Jonas Rydin och Peter Lundberg, samt nyval av Magnus Söderström, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades om omval av Anders Lundström till styrelseordförande.

Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade att välja om det registrerade revisionsbolaget Crowe Osborne AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Thomas Gustavsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Det beslutades att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med följande belopp:

  • 200 000 kronor till styrelseordförande; och
  • 100 000 kr vardera till var och en av övriga styrelseledamöter.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällandes gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna av sammantaget högst det antal aktier som motsvarar högst tjugofem (25) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och för att öka Bolagets finansiella flexibilitet.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att anta ny bolagsordning och därigenom ändra Bolagets säte från Stockholms kommun till Nacka kommun, samt införa en bestämmelse att bolagsstämma kan hållas i Nacka kommun eller Stockholms kommun.

Recent Posts