In

Finansiellt sammandrag

Tredje kvartalet 2021
-Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 24,8 (18,1) MSEK vilket motsvarar en ökning med 34 %.
-Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,9 (0,3) MSEK vilket motsvarar en ökning med 167 %.
-Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,1 (-0,1) MSEK.
-Orderingången i perioden uppgick till 48 MSEK med en orderbok vid periodens slut på 142 MSEK.

Januari-september 2021
-Rörelsens intäkter för perioden januari-september uppgick till 88,7 (68,6) MSEK vilket motsvarar en ökning med 29,4 %.
-Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 13,2 (5,5) MSEK vilket motsvarar en ökning på 138 %.
-Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 MSEK
-Orderingången i perioden uppgick till 85 MSEK med en orderbok vid periodens slut på 142 MSEK.

Väsentliga händelser

-I slutet på kvartalet erhålls en order gällande fallmål på totalt 40 143 KSEK, leveranser är planerade att ske under 2021 och 2022.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som W5 Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom CFO:s försorg, för offentliggörande den 1 november 2021 kl. 16.30

Recent Posts