In

Kvartalet utvecklades starkt. Ökningen av orderstocken för kvartalet summerades vid junis utgång till rekordstora 90 MSEK. Orderstocken uppgick då till sammantaget till 215 MSEK, vilket är en fördubbling jämfört med samma tidpunkt i fjol. EBITA-marginalen uppgick till goda 15,2

Väsentliga händelser under kvartal två 2022

 • Den 7 april ingicks avtal om att förvärva MR Targets, förvärvet godkändes av extra bolagsstämma den 27 april. Bolaget har konsoliderats i koncernens siffror from 1 maj 2022.
 • Den 6 maj erhölls ett flertal orders inom affärsområdet Training & Simulation, sammanlagt ordervärde uppgår till cirka 39 MSEK. Leveranser kommer att påbörjas under Q2 2022 och pågå fram till sommaren 2023.
 • Den 21 maj erhölls en beställning från en befintlig nordisk kund inom affärsområdet Live-Fire Training. Ordervärdet uppgår till cirka 33 MSEK och systemen levereras under fjärde kvartalet 2022.
 • Den 30 juni genomfördes en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare. Emission tillförde 65 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen är registrerad 4 juli 2022. Kapitalet skall användas till expansion av verksamhet, genom förvärv och satsningar på exportmarknaden.

Finansiell översikt

2022 2021 2022 2021 jul 21-jun 22 2021
MSEK apr-juni apr-juni jan-juni jan-juni LTM Helår
Intäkter 39,5 41,0 73,7 63,9 153,3 143,5
EBITA 6,0 9,3 10,0 12,3 13,3 15,6
EBITA-marginal, % 15,2 22,7 13,6 19,2 8,7 10,9
Periodens resultat 4,0 7,6 7,1 9,9 10,6 13,4
Resultat per aktie, SEK 0,34 0,76 0,61 0,99 0,97 1,33
Kassaflöde från löp verks 27,9 20,2 13,8 22,4 9,0 17,6
Orderingång 90 21 107 37 261 191
Orderbok 215 105 215 105 215 177

APRIL-JUNI 2022

 • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 39,5 (41,0) MSEK vilket motsvarar en minskning med 4 %.
 • Resultatet, EBITA, för kvartalet uppgick till 6,0 (9,3) MSEK vilket motsvarar en minskning med 35 %.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,9 (20,2) MSEK.
 • Orderingången i perioden uppgick till 90 (21) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 215 (105) MSEK.

JANUARI-JUNI 2022

 • Rörelsens intäkter första halvåret uppgick till 73,7 (63,9) MSEK vilket motsvarar en ökning med 15 %.
 • Resultatet, EBITA, första halvåret uppgick till 10,0 (12,3) MSEK vilket motsvarar en minskning med 19 %.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,8 (22,4) MSEK.
 • Orderingången i perioden uppgick till 107 (37) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 215 (105) MSEK.

Kvartalets och halvårets intäkter har påverkats negativt med cirka 10 MSEK då leveranser har förskjutits med anledning av brist på elektronikkomponenter. Jämförelsetalets intäkter påverkades positivt av en extraordinär provisionsintäkt på cirka 4 MSEK.

Kvartalets och halvårets resultat har påverkats negativt av extraordinära kostnader med 2,5 MSEK i form av kostnader relaterade till förvärv med 0,7 MSEK och fördyringarna av elektronikkomponenter med 1,8 MSEK. Jämförelsetalets resultat påverkades positivt av en extraordinär provisionsintäkt på cirka 4 MSEK.

VD DANIEL HOPSTADIUS KOMMENTERAR

Kvartalet utvecklades starkt. Ökningen av orderstocken för kvartalet summerades vid junis utgång till rekordstora 90 MSEK. Orderstocken uppgick då till sammantaget till 215 MSEK, vilket är en fördubbling jämfört med samma tidpunkt i fjol. EBITA-marginalen uppgick till goda 15,2 % trots att såväl omsättningen som resultat tyngdes tillfälligt av ökade kostnader och längre ledtider för komponenter, något som vi räknar med kommer att ha återhämtats under fjärde kvartalet i år.

Förbättrade marginaler
Koncernen fortsätter att utvecklas starkt och andra kvartalet är inget undantag. Glädjande kan vi se att vår EBITA marginal förbättras för tredje kvartalet i rad och uppgår i kvartalet till dryga 15 %. Detta trots de kostnadsökningar som försämrar bruttomarginalen på grund av de stigande priserna för råvaror och energi.

Växande marknad
Vi ser nu en tydlig trend med kraftig tillväxt inom vårt marknadsområde. I Sverige har FMV redovisat de räknar med att höja materielinköpen kraftigt de närmaste åren. 2030 bedöms inköpen ha ökat med närmare 20 MdSEK.

Rekordstark orderbok
Den ökade aktivitetsnivån märks tydligt i vår orderingång. Under kvartalet har vi haft en stark orderingång om totalt 90 MSEK och orderstocken uppgick vid kvartalets slut till 215 MSEK, vilket är mer än en fördubbling sedan juni 2021.

Längre ledtider
Kvartalet har en något lägre omsättning än motsvarande period föregående år vilket beror på längre ledtider för vissa komponenter. Med normala ledtider är det vår bedömning att vi hade haft ca 10 MSEK ytterligare försäljning under perioden. Leveranser är nu planerade till fjärde kvartalet.

Strategiska samarbeten
Vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med våra partners. Vi har ett flertal gemensamma samarbetsprojekt. Det är vår förhoppning att någon eller några av dessa inom kort kommer att omsättas till nya ordrar under hösten såväl nationellt som internationellt.

R&D
R&D har högtryck. Bl a kan nämnas anpassning och certifiering av vår produkt ”Omnideck” för USA-marknaden,
utveckling av nya fallmål och utveckling av ett nytt mindre elverk. Utveckling pågår och beräknas för samtliga produkter färdigställas under andra halvåret 2022.

Förvärv och nyemission
Sedan den första maj ingår MR Targets i W5-koncernen. Ett välkommet tillskott som ytterligare stärker vår position inom affärsområdet Live-Fire training, som väsentligt utökar vår produktionskapacitet och förbättrar vår tillgänglighet inom service. Genom MR Targets starka produktportfölj inom målsystem har vi redan lyckats genomföra nya affärer samt fått ytterligare uppdrag att utveckla nya målsystem.

För att ytterligare förstärka vår tillväxtförmåga så genomfördes en riktad nyemission i slutet på juni till svenska och internationella institutionella investerare som inbringade 65 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Kapitalet skall användas till expansion av verksamhet, framförallt genom förvärv, men även genom satsningar på exportmarknaden med våra egna produkter.

Vår framtida förvärvsstrategi ligger fast och vi har som ambition och målsättning att kunna slutföra
ytterligare åtminstone en transaktion under 2022.

Stark position
Vi är väl positionerade för att dra fördel av de ökande försvarsinvesteringarna. Lönsamheten förbättrats stadigt. Vi har en rekordstark orderbok och vi känner oss trygga med att på helåret uppnå det uppsatta EBITA-målet om 15 % och kunna leverera en tillväxt i nivå med vår förväntansbild. Sammanfattningsvis kan sägas att det för W5 Solutions likt många andra kvarstår kortsiktiga utmaningar men att vi känner oss, trots detta, trygga i att nå våra uppsatta lönsamhetsmål med fortsatt god tillväxt.

Daniel Hopstadius

VD, W5 Solutions AB

Delårsrapporten finns tillgänglig för nedladdning på https://w5solutions.com/investor-relations/

Recent Posts