In

Starten på 2022 har varit stark där vi fortsatt har god och lönsam tillväxt i såväl omsättning som vinst. Omsättningen på rullande tolv månader ökar med 37 % till 155 MSEK samtidigt som vinsten ökar med 59 % till 16,6 MSEK. Orderläget är fortsatt starkt med fulla orderböcker året ut och en bit in på 2023.

Väsentliga händelser under Q1 2022

  • En nyemission om 155 728 aktier har genomförts under januari 2022, med anledning av utnyttjandet av övertilldelningsoptionen. Nyemissionen tillförde bolaget cirka 3,9 MSEK.
  • I slutet av januari meddelade vår kund FMV att avbryta ett uppdrag gällande utveckling och produktion av kraftenhet för helikopter, med anledning av förseningar. Kontraktets värde uppgick till 9,9 MSEK.
  • Under mars träffades överenskommelse om att förvärva MR Targets AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 7 april ingicks avtal om att förvärva MR Targets, förvärvet godkändes av extra bolagsstämma den 27 april. Bolaget kommer att konsolideras i koncernens siffror from 1 maj 2022.
  • I början av maj erhölls ett flertal orders inom affärsområdet Training & Simulation, sammanlagt ordervärde uppgår till cirka 39 MSEK. Leveranser kommer att påbörjas under Q2 2022 och pågå fram till sommaren 2023.

Finansiell översikt

2022 2021 apr 21-
mars 22
2021
MSEK Q1 Q1 LTM Helår
Intäkter 34,3 22,9 154,8 143,5
EBITA 4,0 3,0 16,6 15,6
EBITA-marginal, % 11,7 13,3 10,7 11,1
Periodens resultat 3,1 2,3 14,1 13,4
Resultat per aktie, SEK 0,27 0,23 1,37 1,33
Kassaflöde från löpande verksamh -14,1 2,3 1,2 17,6
Orderingång 17 16 192 191
Orderbok 161 124 161 177

Första kvartalet 2022

  • Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 34,3 (22,9) MSEK vilket motsvarar en ökning med 50 %.
  • Resultatet, EBITA, för kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) MSEK vilket motsvarar en ökning med 33 %.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14,1 (2,4) MSEK.
  • Orderingången i perioden uppgick till 17 (16) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 161 (124) MSEK.

VD-kommentar

Stark start på året

Starten på 2022 har varit stark där vi fortsatt har god och lönsam tillväxt i såväl omsättning som vinst. Orderläget är fortsatt starkt med fulla orderböcker året ut och en bit in på 2023. De satsningar på Försvaret som bl a har aviserats från Regeringens sida börjar nu märkas av via ett flertal förfrågningar och diskussioner kring uppbyggnad av kommande förmåga. Den stora utmaningen nu är att bygga en organisation som kan möta våra kunders ökade behov.

Omsättning och resultat

Vi har fortsatt en stark omsättningstillväxt. Räknat på rullande 12 månader, jämfört med motsvarande period föregående år, är omsättningstillväxten 37 %. Vinsttillväxten är ännu starkare och vinsten växer med 59 % räknat på rullande tolv månader.

Vår EBITA-marginal uppgår till 10,7 % LTM vilket är 1,5%-enhet bättre än motsvarande period föregående år. Vi har fortfarande en del kvar till vårt EBITA-mål om 15 %, men vi ser fortsatt stora möjligheter att nå dit.

Förvärv

Sedan den förste maj ingår MR Targets i W5-koncernen. Ett välkommet tillskott som både utökar vår produktionskapacitet väsentligt samt förbättrar vår tillgänglighet vad gäller service och underhåll, framförallt i norra Sverige.

Framtida expansion

Vår framtida förvärvsstrategi ligger fast och vi har som ambition och målsättning att kunna slutföra ytterligare åtminstone ett förvärv under 2022.

Utöver tillväxt genom förvärv ser vi nu att det öppnas upp möjligheter på exportmarknaden. Dels genom våra samarbetspartners, dels direkt till exportkunder. Vi har i dagsläget förfrågningar från ett flertal länder inom flera av våra affärsområden där vi har förhoppningar om att detta skall leda till orders under 2022.

Daniel Hopstadius, VD

Kvartalsrapporten finns tillgänglig för nedladdning på https://w5solutions.com/investor-relations/

Recent Posts